Säännöt

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Matkailutoimittajien Kilta ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.Yhdistyksestä käytetään vieraskielisessä kanssakäymisessä nimeä Finnish Guild of Travel Writers.
2. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia matkailutoimittajien järjestöllisenä yhteenliittymänä, kehittää ja parantaa heidän työolosuhteitaan sekä kehittää matkailujournalismia.
Tarkoituksena olevien päämäärien saavuttamiseksi yhdistys:
a) liittää jäsenet kiinteään yhteistyöhön;
b) pyrkii selventämään jäsenten käsitystä heidän työnsä yhteiskunnallisesta merkityksestä ja lisäämään ammatin arvostusta;
c) järjestää koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, opintopäiviä ja tutustumismatkoja;
d) myöntää jäsenilleen apurahoja;
e) voi liittyä jäseneksi ja toimia yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
a) perustaa ja kartuttaa rahastoja;
b) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja;
c) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia;
d) harjoittaa julkaisutoimintaa;
e) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja jäsenilleen tarkoitettuja lomanviettopaikkoja.
3. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voivat hakemuksesta päästä lehdistön, radion, television ja kirjallisuuden piirissä toimivat, matkailusta tietoa välittävät toimittajat ja valokuvaajat. Jäsenanomukset käsittelee yhdistyksen hallitus sille tehtyjen kirjallisten hakemusten perusteella.
 Hallitus päättää jäsenkelpoisuudesta. Ennen sääntöjen muutosta saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 Kannatusjäseneksi hyväksytään sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla jäsenmaksun, jonka yhdistyksen hallitus määrää.
 Kannatusjäsenillä ei ole kokouksissa äänioikeutta.
4. Huomionosoitukset
Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä.Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai yleensä matkailun hyväksi.Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.Yhdistys voi jakaa huomionosoituksia kotimaisille ja ulkomaisille henkilöille, yhteisöille ja yrityksille.Yhdistys pitää luetteloa huomionosoituksista.
5. Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä sääntöjä sekä yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä. Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle ne liittymis- ja jäsenmaksut siinä ajassa, jotka yhdistyksen vuosikokous määrää. Tultuaan hyväksytyksi jäseneksi jäsen saa yhdistyksen jäsenkortin.Jäsenyyden lakattua on jäsenkortti palautettava yhdistyksen hallitukselle välittömästi.
6. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Yhdistyksestä eroamisesta on jäsenen kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksestä eroamisen katsotaan tapahtuvan sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin eroamisilmoitus on tehty. Jos jäsenen jäsenedellytykset lakkaavat, hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta.Jäsen joka esiintyy tai toimii toimittajakuntaa halventavasti, rikkoo näitä sääntöjä, on noudattamatta tehtyjä päätöksiä ja määräyksiä, laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai muuten toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta, voidaan varoituksen jälkeen tai varoituksetta a) erottaa yhdistyksestä määräajaksi tai b) erottaa yhdistyksestä ainaiseksi. Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä ennen kuin jäsenelle on annettu määräaika kirjallisen selvityksen jättämiseen.Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjeellä yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta äänestämällä umpilipuin. Jäsenyys lakkaa valitusajan loputtua tai siitä päivästä, jolloin erottamisesta päättävä kokous pidettiin.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksella on päätäntävalta yhdistyksen asioissa. Vuosikokouksen lisäksi voidaan yhdistyksen kokouksia pitää hallituksen harkinnan mukaan.Yhdistyksen kokous on hallituksen kutsuttava koolle kahden viikon kuluessa siitä kun vähintään yksi neljännes (1/4) jäsenistä esittämänsä asian käsittelemiseksi sitä hallitukselta vaatii.Kutsu yhdistyksen kokoukseen on hallituksen toimitettava kirjallisesti. Kutsu vuosikokoukseen on lähetettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja kutsu muuhun kokoukseen viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta. Hallituksella ja yhdistyksen jäsenillä on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle. Jäsenen on jätettävä esityksensä hallitukselle kirjallisesti kokousvuotta edeltävän joulukuun loppuun mennessä.Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

8. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja;
c) valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto;
f) vahvistetaan tilikertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
g) päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä maksujen perimisajat ja .muoto;
h) valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi;
i) valitaan hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet;
j) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
k) päätetään tulo- ja menoarvion vahvistamisesta;
l) esitetään hallituksen suunnitelma alkanutta toimintavuotta varten sekä
m) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Mikäli hallituksen jäsen kesken toimikauden joutuu luopumaan tai eroaa hallituksen jäsenyydestä, yhdistyksen kokous voi valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden hallituksen jäsenen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että puolet jäsenistä valitaan vuosittain. Hallituksen puheenjohtaja, josta voidaan käyttää myös nimitystä yhdistyksen puheenjohtaja, valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ovat läsnä.

10. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panee toimeen kokousten päätökset, pitää jäsenluetteloa, laatii toiminta- ja tilikertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä esittää ne vuosikokoukselle, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. Hallituksen on valvottava, että jäsenet noudattavat yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Hallitus ottaa ja erottaa virkailijat sekä määrää heidän työehtonsa ja palkkionsa. Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä, joiden puheenjohtajina ja jäseninä voi olla hallitukseen kuulumattomia jäseniä. Valmistelu- ja toimielimien jäseniä voi olla myös yhdistykseen kuulumattomia asiantuntijajäseniä.Valmistelu- ja toimielimien puheenjohtajilla on oikeus osallistua yhdistyksen hallituksen kokouksiin, joissa heillä on puheoikeus omassa asiassaan.

11. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
12. Äänestykset

Vaali on yhdistyksessä aina vaadittaessa toimitettava äänestämällä umpilipuin. Yhdistyksen kokouksessa on vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä.Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin puheenjohtajan kanta.

13. Toimintakertomus ja tilit
Yhdistyksen toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä toimintakertomus on jätettävä vähintään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille.Tilintarkastajien on annettava kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajat hoitavat myös tilien valvontatarkkailun, elleiyhdistykselle erikseen määrätä valvontatarkkailijaa.
14. Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon välein pidettävässä kokouksessa muutosta kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutosta koskevasta asiasta.

15. Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa perättäisessä, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamisen kannalla vähintään viisi kuudennesta (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa varat ja omaisuus on luovutettava matkailun edistämistyöhön siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.